Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van de Vennootschap Onder Firma met beperkte aansprakelijkheid Quick Protein VOF (dossiernummer KvK 69656886)

 

 

Artikel 1 - Begripsbepaling en toepasselijkheid

1.          In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "gebruiker" de Vennootschap Onder Firma met beperkte aansprakelijkheid Quick Protein (en de daarbij horende vennoten), gevestigd en kantoorhou­dende te Berkel-Enschot, terwijl wordt verstaan onder "wederpartij" degene die gebruik maakt van de aangeboden producten en diensten c.q. met wie de gebruiker een overeenkomst is aangegaan.

2.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door gebruiker aan de wederpartij en op alle overeenkomsten ter zake van uitvoering van werk, leveringen van zaken en/of diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij.

3.          Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

4.          Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. Ook indien in de voorwaarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben de algemene voorwaarden van de gebruiker te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de wederpartij.

5.          Door het accepteren van de offerte, het doen van bestellingen en/of het geven van opdrachten, doet de wederpartij afstand van zijn algemene- of andere- voorwaarden en erkent deze algemene voorwaarden van de gebruiker te aanvaarden.

6.          In geval van afwijking bij eventuele vertalingen van deze algemene voorwaarden is steeds uitsluitend de oorspronkelijk Nederlandse versie van deze voorwaarden beslissend.

7.          Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Gebruiker en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

8.          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

9.          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

10.       Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen

1.          De aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm ook gedaan) zijn vrijblijvend.

2.          Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.          De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden.

4.          De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens.

5.          Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.          Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 - Aanvaarding

1.          Overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de wederpartij wordt aanvaard of doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door de gebruiker is aanvaard.

2.          Indien de aanvaarding door de wederpartij (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende bepalingen tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.

3.          De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door de gebruiker blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeen­komst.

4.          Slechts de directie van gebruiker en de personen, die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel namens gebruiker procuratie bezitten, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeenkomsten te sluiten.

 

Artikel 4 - Prijzen

1.          Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

a.          Inclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen de btw.

b.          Inclusief verpakkingsmateriaal.

2.          De gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen indien en voor zover na totstandkoming van de overeenkomst één of meer omstandigheden die ten grondslag lagen aan de door de gebruiker berekende kostprijs zijn gewijzigd, zelfs indien die wijziging(en) voorzienbaar was (waren).

 

Artikel 5 - Levering

1.          Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij

nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan de gebruiker alsnog een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund.

2.          De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de gebruiker alle benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door gebruiker van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.

3.          De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de gebruiker en op een normale levering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van de gebruiker vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van be­doelde zaken door derden, dan wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.

4.          De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd indien de zaken of diensten conform de overeenkomst voor de eerste keer aan de wederpartij worden aangeboden.

5.          Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen dan houdt de gebruiker deze zaken ter beschikking van de gebruiker en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij gebruiker direct een retentierecht verkrijgt.

6.          De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.          De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.          Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de gebruiker.

9.          Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van de gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Overmacht

1.          Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uiterma­te bezwaarlijk wordt, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

2.          Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de gebruiker te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van de gebruiker geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

3.          Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, over­heidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat de gebruiker door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

4.          De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.          De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoe­ding ontlenen.

6.          Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

 

Artikel 7 - Garanties en aansprakelijkheid

1.          De gebruiker aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door de gebruiker zijn toegezegd dan wel door de producent zijn verleend.

2.          Garantieverplichtingen worden alleen door de gebruiker nagekomen ten aanzien van zaken, die nog voorzien zijn van de oorspronkelijke barcode en waarvan het door de wederpartij aantoonbaar is dat deze door de gebruiker zijn geleverd.

3.          De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.          De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de wederpartij die aan de gebruiker kan worden toegerekend.

5.          De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.          Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van gebruiker en voor derden waarvan door gebruiker bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.

7.          Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de gebruiker, diens personeel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit factuurbedrag reeds door de wederpartij aan de gebruiker is betaald en tot het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 8.

8.          De aansprakelijkheid van de gebruiker is in elk geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van gebruiker die voor de betreffende schade veroorzaakte gebeurtenis daadwerkelijk dekking verleent.

9.          Indien de gebruiker, diens personeel en/of door gebruiker gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de wederpartij de gebruiker respectie­velijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

 

Artikel 8 - Reclames

1.          De controle op de samenstelling, hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht, de emballage en/of andere overeengekomen eigenschappen van het geleverde berust bij de weder­partij. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gege­vens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

2.          Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk door de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk zijn ingediend, wanneer het geleverde niet compleet en/of niet correct is, geldt hiervoor een periode van 2 werkdagen, bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

3.          Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Tevens blijft de wederpartij in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken dan wel verleende diensten.

4.          Indien de wederpartij niet tijdig, derhalve niet conform het bepaalde in de leden 2 en 3, reclameert, dan komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.          Zaken mogen door de wederpartij alleen dan aan de gebruiker retour worden gezonden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker en na ontvangst van een inden­tificatienummer voor de retour te zenden zaken. De retour te zenden zaken dienen voorzien te zijn van bedoeld identificatienummer.

6.          Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retourzending redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van de gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan de gebruiker te verschaffen, tenzij de gebruiker schriftelijk anders aangeeft.

7.          Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

8.          Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

9.          In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de gebruiker en de door de gebruiker bij de uitvoering betrokken derden, 1 jaar vanaf het moment van constatering gebrek.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

1.          Zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan ter zake van door de gebruiker aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken eigendom van de gebruiker.

2.          Niettemin draagt de wederpartij vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging dier zaken, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze zaken veroorzaakt. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens de gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

3.          Door de gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar. Het vorenstaande is niet van toepassing indien dit behoort tot de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij, mits de wederpartij bij het verrichten van dergelijke (rechts)handelingen het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van de gebruiker bedingt.

4.          Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt de gebruiker onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn jegens de gebruiker aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaak zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. In dit kader geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de gebruiker en door de gebruiker aan te wijzen derden om die plaatse te betreden waar de eigendommen van de gebruiker zich bevinden.

5.          Bij terugname van zaken door de gebruiker zal deze de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde, die deze zaken bij terugname blijken te hebben voorzover niet hoger dan het gefactureerde bedrag.

6.          De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de gebruiker veilig te stellen.

7.          Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht de gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 10 - Betaling

1.          De betaling van de geleverde zaken en/of van het uitgevoerde werk zal, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de gebruiker.

2.          Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de gebruiker aangegeven wijze zijn verricht.

3.          Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.          In geval van niet stipte betaling zal de wederpartij, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van conform de wettelijke (handels) rente per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast is de wederpartij gehouden tot voldoening van alle door de gebruiker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van 500 euro exclusief btw. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5.          Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buiten­gerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

6.          Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

7.          Indien de wederpartij niet geheel of gedeeltelijk dan wel niet tijdig aan diens verplichtingen voldoet, is de gebruiker bevoegd de op hem rustende verbintenissen op te schorten, zonder dat zij door de wederpartij aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 11 - Zekerheidsstelling

1.          De gebruiker is te allen tijde gerechtigd contante betaling bij aflevering van zaken en/of bij uitvoering van werk te verlangen.

2.          Indien de gebruiker zulks verlangt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de koopprijs en/of de overeengekomen prijs voor de uitvoering van werk geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van de gebruiker voldoende zekerheid te verstrekken.

3.          De gebruiker is gerechtigd om aan de wederpartij boven de afgesproken prijs een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen van maximaal 3 % van het factuurbedrag, welke toeslag door de wederpartij slechts in mindering op het factuurbedrag mag worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald.

4.          Indien de gebruiker vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst aanwijzigingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht zijn verplichtingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-) prijs voor hetgeen reeds is geleverd dan wel uitgevoerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van de gebruiker door de wederpartij tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs.

 

Artikel 12 - Onvoldoende nakoming door de wederpartij

Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de gebruiker zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van de gebruiker:

-        de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en/of

-        de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.

Alles onverminderd het recht van de gebruik op vergoeding door de wederpartij van schade, kosten en rente.

 

Artikel 13 - Geschillen

1.          Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

2.          De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3.          Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank.